Analiza lokalizacji

Analiza lokalizacji

Lokalizacja jest jednym z najważniejszych, jeśli nie najważniejszym czynnikiem, który należy brać pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o inwestycji oraz samym jej przeprowadzeniu. Wiemy, jak istotny jest to aspekt, dlatego też zapewniamy analizę położenia planowanego przedsięwzięcia. Uwzględniamy przy tym między innymi:

 • Właściwości topograficzne,
 • Pozyskanie materiałów do przeprowadzenia Analiz (w tym: Mapy sytuacyjnej S+U, mapy ewidencyjnej, Wypisu i wyrysu z MPZP),
 • Analizę uzbrojenia terenu i konsekwencji istniejącego stanu uzbrojenia (w tym na życzenie inwestora wykonanie wywiadów branżowych),
 • Warunki gruntowe, w tym odwiert próbny i opinia geologiczna,
 • Aktualny stan działki (inwentaryzacja: istniejących zabudowań, zieleni),
 • Inwentaryzację fotograficzną,
 • Usytuowanie względem stron świata,
 • Nasłonecznienie, zacienianie, przesłanianie,
 • Bilans terenu (współczynnik zabudowy, maksymalny możliwy do osiągnięcia PUM),
 • Możliwości podłączenia do infrastruktury komunalnej (Opinia wynikająca z analiz, na życzenie inwestora zapewnienie dostawy poszczególnych mediów przez gestorów sieci),
 • Sąsiedztwo (otoczenie, jakość zaopatrzenia i usług itp.),
 • Połączenia komunikacyjne,
 • Analiza studium MPZP i planowanych przedsięwzięć (budowa drogi, strefy ekonomicznej, itd.) oraz ich wpływu na zwiększenie lub zmniejszenie poziomu atrakcyjności przedmiotowej lokalizacji,
 • Przewidywany obszar oddziaływania planowanej inwestycji,
 • Obszar oddziaływania elementów istniejących i ograniczenia z nich wynikające,
 • Dostępność dla potencjalnych terenów zbytu (dla terenów osiedlowych),
 • Plan zagospodarowania przestrzennego,
 • Status prawny nieruchomości,
 • Zbiór danych socjoekonomicznych (struktura społeczna, ekonomiczna itp.),
 • Sytuacja prawna (obejmuje sprawdzenie aktualnego stanu ksiąg wieczystych, zgodności z aktualnym podziałem ewidencyjnym gruntu),
 • Struktura administracji,
 • Klimat inwestycyjny,
 • Jakość kultury, mieszkania i spędzania wolego czasu.

Zobacz również

analizujemy-analizy-inwestycyjne-analiza-prawna

ANALIZA PRAWNA
Czynniki legislacyjne, a szczególnie szybkość wprowadzania ich aktualizacji, są wyjątkowo istotne podczas realizacji inwestycji…
Zobacz więcej

analizujemy-analizy-inwestycyjne-analiza-ogolna-rynku

ANALIZA OGÓLNA RYNKU
Większość inwestycji uwarunkowana jest sytuacją na rynku podyktowaną wieloma ważnymi czynnikami. Analizujemy te czynniki, weryfikując popyt i podaż, obecną sytuację ekonomiczną i prawną, a także możliwości, które z nich płyną…
Zobacz więcej

analiza-wymagan-uzytkowych

ANALIZA WYMAGAŃ UŻYTKOWYCH
Jednym z podstawowych założeń, jakie powinna spełniać inwestycja, jest zaspokojenie potrzeb przyszłych właścicieli oraz samych lokatorów. Dlatego analizujemy wymagania użytkowe…
Zobacz więcej

analizujemy-analizy-inwestycyjne-analiza-konkurencji

ANALIZA KONKURENCJI
Każdy inwestor wie, że aby inwestycja była opłacalna, musi być przede wszystkim atrakcyjna na tle pozostałych ofert. Wspierając naszych Klientów biznesowych, analizujemy konkurencyjność danego przedsięwzięcia…
Zobacz więcej

analizujemy-analizy-inwestycyjne-analiza-ryzyka

ANALIZA RYZYKA
Każda inwestycja niesie ze sobą pewne zagrożenia, które mogą wpłynąć na jej efektywność oraz ostateczny sukces. Analizujemy ryzyko przedsięwzięć naszych Klientów i definiujemy obszary, w których…
Zobacz więcej